Kącik rodzica

emotionheader5779262589CZYTAMY RYSUNKI NASZYCH DZIECIDziecko w wieku przedszkolnym interesuje się otaczającą rzeczywistością: poszukuje, bada, obserwuje. Trzeba wykorzystać każdą chwilę, aby rozbudzać jego ciekawość oraz rozwijać posiadane, wrodzone zdolności. Dzieci myślą w sposób magiczny. Znajduje to odzwierciedlenie w ich obrazkach. Spontanicznie namalowane rysunki, które przykuwają uwagę, to życie młodego człowieka, realny i fantastyczny świat widziany oczyma dziecka.
Rysunki mogą ukazywać radość lub smutek towarzyszący dziecku w jego życiu codziennym. Są to dokumenty opisujące marzenia, sny, lęki, pragnienia. Poprzez język graficzny, jakim jest rysunek, dzieci ukazują nam siebie, swoje spojrzenie na świat. Wyrażają to inaczej niż dorośli, znacznie prymitywniej i niezręcznej, ale zawsze swobodniej, szczerzej i ciekawiej.

Działalność plastyczna spełnia również funkcję terapeutyczną. Przez rozwijanie oraz kształtowanie różnych umiejętności dziecka, uczy wiary we własne siły i możliwości twórcze. Maluch tworzy, bawiąc się rysowaniem, rysuje to co umie i jak umie, gdyż podświadomie gromadzi różnorodne przeżycia i doświadczenia, których intensywność wymaga rozładowania, więc przekazuje je w działalności plastycznej. Taka ekspresja to forma komunikacji z innymi ludźmi , to niejako odtwarzanie stosunków międzyludzkich. Wszystko to jest źródłem przyjemności, radości i interesującym zajęciem podobnie jak zabawa.

Wnikliwie obserwując prace plastyczne dzieci możemy poznać ich uczucia, dowiedzieć się czy są szczęśliwe, co myślą, czego się obawiają, o czym marzą, jak postrzegają najbliższe otoczenie.

WSKAZÓWKI:thumb31_9037696KOLORY:
1. Rysunki o bogatej kolorystyce świadczą o prawidłowej kondycji psychicznej dziecka, pozbawionej lęków, a wypełnionej radością i optymizmem.
2. Ciemna kolorystyka / czernie i szarości / może świadczyć o skłonnościach do stresu, o towarzyszących dziecku lękach i obawach.
3. Zdecydowana dominacja czerwieni z czernią może zdradzać skłonności do agresji.

LINIE:1. Linie wyraźne, długie towarzyszące żywej kolorystyce świadczą o otwartości, pewności siebie i stabilności emocjonalnej.
2. Linie cienkie, delikatne, często krótkie mogą mówić o braku wiary we własne siły, braku pewności siebie i skłonnościach do ukrywania własnych uczuć.

POSTACIE:3. Postacie niewielkie lub rysowane na krawędziach kartonu, mogą sygnalizować o nieśmiałości i braku wiary we własne siły, niepewności.
4. Rozmieszczenie na rysunku członków rodziny świadczyć może o charakterze zacieśnionych więzi z dzieckiem np.
 postacie rozproszone – rozluźnione więzi,
 bliskość postaci – silne więzi,
 oddalenie od rodziców – poczucie zagubienia, niedoceniania.
 postacie dużych rozmiarów, centralnie rozmieszczone, wypełniające niemal całą kartkę mówią nam o pewności siebie, wewnętrznej energii, otwartości dziecka.
 A postacie rozmieszczone w centrum rysunku, to postacie ważne dla dziecka, z którymi jest ono w silnym związku emocjonalnym, bądź mówią o pozycji jaka ta osoba zajmuje w rodzinie.

5. Umieszczanie wielu szczegółów na postaci lub rysowanie jej z ogromną starannością to sygnał dotyczący znaczenia lub dominacji tej osoby w rodzinie.

6. Pomijanie własnej osoby w rysunkach prezentujących rodzinę może świadczyć o braku doceniania własnej pozycji, o zaburzonych relacjach rodzinnych np. brak miłości.

7. Rysowanie tylko siebie może być sygnałem nadmiernej na sobie koncentracji z powodu np. nadopiekuńczości ze strony rodziny lub przeciwnie braku zainteresowania (dziecko czuje się zaniedbywane, opuszczone, może liczyć jedynie na siebie).

8. Pomijanie postaci lub ich fragmentów, oszpecanie czy też pomniejszanie postaci na rysunkach może świadczyć o nieprawidłowych relacjach np. zazdrości, rywalizacji, niechęci, braku bliskości.

9. Ukazywanie siebie mniejszym lub młodszym niż w rzeczywistości może sugerować chęć powrotu do bezpiecznego, beztroskiego dzieciństwa, pozbawionego np. nakazów, zakazów, zdań, nowych ról (np. braku jednego z rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa), którym nie może obecnie sprostać.

10. Prezentowanie w rysunkach rodziny osób fikcyjnych może być wynikiem pragnień, marzeń o poszerzenie jej np. o rodzeństwo, ojca, matkę.

11. Rysowanie w tematach rodziny jedynie domu – budynku pozbawionego ludzi może świadczyć o niestabilnych np. konfliktowych relacjach rodzinnych zaburzających u dziecka poczucie bezpieczeństwa czy trwałości rodziny.

12. Kolejność rysowania postaci i czas poświęcony na ich narysowanie (ilość nanoszonych szczegółów) może świadczyć o roli i pozycji jaką dla rysującego zajmuje prezentowana postać.

Podkreślanie smutku, żalu w rysunku (mimika twarzy, łzy), przygnębiające otoczenie, katastroficzny krajobraz, może świadczyć o lękach, przykrych przeżyciach np.. utrata kogoś bliskiego, wypadek, rozstanie rodziców.
Powtarzająca się niepokojąca tematyka prac plastycznych
powinna stać się sygnałem do uważnej obserwacji i otoczenia dziecka szczególną opieką, a nawet do sięgnięcia po psychologiczną poradę
.

WSKAZÓWKI dla ZAINTERESOWANYCH
dziecięcą twórczością plastyczną: Zapewnij dziecku różnorodne materiały plastyczno-techniczne potrzebne mu do podjęcia działalności, swobody wyboru materiału i tematu.
 Zapewnij dziecku czas i miejsce na przemyślenie rysunku i jego wykonanie. Gwałtowne przerywanie pracy tłumi jego twórcze myślenie i zaangażowanie.
 Stwórz atmosferę życzliwości.
 Ucz dziecko zachowania ładu i wspólnego sprzątania po zakończeniu pracy.
 Ciesz się z każdej wykonanej pracy plastycznej swojego dziecka i zachęcaj je do tego, by kończyło rozpoczęte działania, przez co uczysz je wytrwałości.
 Rozmawiaj na jej temat - pytaj, delikatnie sugeruj co ci się podoba w rysunku a co można inaczej przedstawić. A jeśli coś cię niepokoi czy dziwi subtelnie porozmawiajcie o tym. Daj mu czas, aby opowiedziało, co namalowało, ulepiło.
 Nie oceniaj kategoriami: brzydki-zły, ładny-dobry. Mów: Ale się napracowałeś, ale oryginalny rysunek….itp.
 Nie należy dziecka przekonywać, że jego praca jest wykonana super, jeśli ma ono odmienne zdanie i to pokrywa się z rzeczywistością. Wtedy lepiej zapytać dziecko: chcesz nową kartkę? chcesz narysować jeszcze raz?
 Pozwól dziecku na samodzielność wykonania pracy, chyba że prosi cię o jakąś wskazówkę czy pomoc, wtedy nie odmawiaj!
 Doceniaj wytwory plastyczne swojego małego artysty. Pokazuj znajomym i rodzinie, niech dziecko widzi, że jego prace są interesujące dla innych i zauważane. Szacunek dla pracy dziecka oraz dla efektów jego pracy jest rzeczą bardzo ważną.
 Nigdy nie wyrzucaj pracy plastycznej przy dziecku. Przecież dziecko zawarło w niej swoje marzenia i wizje otaczającej nas rzeczywistości. To obrazowe odbicie psychiki, przeżyć i doświadczeń dziecka.

karnawal
Kompetencje dziecka 3 i 4 – letniegoObszar: edukacja społeczna

-Używa zwrotów grzecznościowych,
-Pomaga w porządkowaniu zabawek,
-Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły,
-Podaje informacje o sobie: imię i nazwisko; określa swoje cechy fizyczne: płeć, wiek; określa swoje ulubione zabawy,
- Wykazuje inicjatywę w działaniu
- Uzasadnia swoje postępowanie
-Podaje informacje na temat swojej rodziny: jak mają na imię rodzice; nazywanie członków rodziny: mama, tata, brat, siostra…,
-Rozpoznaje i określa swoje stany emocjonalne: wskazywanie odpowiednich obrazków
przedstawiających różne emocje, próby nazywania emocji i określania ich przyczyn,
-Zna imiona i nazwiska dzieci z grupy,
-Pełni role społeczne (członków rodziny) np. w toku zabaw tematycznych,
-Przestrzega ustalonych zasad w grupie, podejmuje próby wspólnych zabaw, porządkuje salę po skończonej zabawie,
-Komunikuje swoje potrzeby, odpowiada na pytania,
-Określa miejsce zamieszkania
- Określa swoje ulubione zajęcia/ zabawy

Obszar: czynności samoobsługowe

-Posługuje się umiarkowanym głosem,
-Samodzielnie korzysta z toalety,
-Kulturalnie spożywa posiłki,
-Nazywa części ciała,
-Dba o higienę (np. poprzez mycie zębów, rąk),
-Samodzielnie ubiera się i rozbiera, umieszcza ubranie oraz buty w wyznaczonym miejscu w szatni
- Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

Obszar: edukacja ruchowa

-Odpowiednio reaguje na sygnały,
- Chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych
- Jest sprawne ruchowo
- Przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych
-Naśladuje chód zwierząt,
-Naśladuje ruchy wykonywane przez nauczyciela,
-Uczestniczy w zabawach ruchowych,
-Wchodzi i schodzi po schodach.
- Zna zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega

Obszar: edukacja przyrodnicza

-Rozpoznaje i różnicuje odgłosy zwierząt, pojazdów, naśladuje je,
-Określa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku
-Rozpoznaje odgłosy przyrody i nazywa je,
-Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,
-Nazywa rośliny ozdobne: róża, słonecznik….,
-Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa, owoce,
-Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.

-Rozpoznaje dotykiem, smakiem, węchem różne przedmioty,
-Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką na bliski sobie temat, wyraża swoje potrzeby, myśli, przeżycia,
-Wypowiada się prostymi zdaniami,
-Uważnie słucha rozmówcy,
-Opowiada obrazek,
-Znajduje na ilustracjach określone przedmioty,
-Recytuje poznany wierszyk, powtarza krótkie rymowanki,
-Słucha opowiadania, wiersza i odpowiada na pytania związane z tekstem,
-Rozwiązuje proste zagadki,
-Ustala kolejność występowania zdarzeń (teraz, wcześniej, później),
-Wskazuje ilustracje odpowiadające tekstowi,
-Rysuje na dowolny temat.

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania

-Porównuje dwie takie same zabawki, wyszukuje dwa takie same obrazki lub przedmioty
-Dobiera obrazki w pary,
-Wskazuje istotne różnice między obrazkami,
-Składa obrazek według wzoru,
-Rozpoznaje i naśladuje zwierzęta gospodarskie,
-Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.

Obszar: edukacja matematyczna

-Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok,
-Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok…,
-Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi, wysoki, niski,
-Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość,
-Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo…,
-Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa, liczy palce, przedmioty,
-Ocenia pojemność: mało, dużo,
-Określa czas: długo, krótko.

Obszar: edukacja plastyczna

-Wykonuje proste prace plastyczne,
-Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych
-Chętnie podejmuje działania plastyczne, w których przejawia zainteresowania


Obszar: edukacja muzyczna

-Odróżnia głosy: męski, żeński,
-Rozróżnia dźwięki: motor, samochód,
-Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek,
-Powtarza za głosem nauczycielki jedno – dwu, trzyzgłoskowe słowa,
-Śpiewa prostą piosenkę,
-Uczestniczy w zabawach rytmicznych, rytmicznie porusza się przy muzyce.

Obszar: edukacja techniczna

-Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko…
-Buduje z klocków drewnianych, łączy, klocki plastikowe.
- Chętnie bierze udział w zabawach konstrukcyjno-technicznych
- Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych

ORGANIZACJA_wyzywienie_popdzienpluszowegomisiaMiękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"Garść misiowych faktów

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów
.

dzien_pluszowego_misiaNasze misie, miśki, misiaczki

Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z Was – małych i dorosłych Czytelników Miasta Dzieci ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy wreszcie – może to być jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie i o których głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek, Miś Paddington albo Miś Uszatek). Może to być Miś, który posiada piękne, ważne imię ku czci i pamięci zacnych przodków (np. Barnaba), a może to być Miś zupełnie bez imienia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.


/images?q=tbn:ANd9GcRCLD-xAseslR9epbkYs1RZfHKeY5A1-91LqeUA8uG-LGfocUub


warsztaty-dla-dzieciSPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI UCZUCIAMI DZIECKA:1.Słuchaj dziecka bardzo :
- nawiąż kontakt wzrokowy z osobą mówiącą
- akceptuj i nie wyśmiewaj tego, co dziecko mówi
- reaguj spokojnie
- zadawaj pytania
2. Zaakceptuj jego uczucia:
- nie zaprzeczaj uczuciom dziecka
- zaakceptuj swoje uczucia
- pamiętaj, że dopóki dziecko nie ujawni trudnych emocji nie będzie potrafiło znaleźć
miejsca na tzw. „dobre”
3. Określ te uczucia:
- nie pytaj, dlaczego dziecko czuje to co czuje
- bądź lustrem dla przeżyć dziecka i pomóż mu je nazwać stosując zwroty:
wygląda na to że…. Mam wrażenie, ze….
4. Zamień pragnienia dziecka w fantazje:
- wyrażanie pragnień dziecka w formie fantazji , daje to możliwość przeżycia ich na niby; dzięki temu poprawia się samopoczucie.

7286632Przetrwać jesienne chorobyJesień, podobnie jak i wiosna, wyjątkowo sprzyja chorobom. Przedszkolak potrafi w tym okresie kilka razy złapać katar, kaszel i gorączkę. Pamiętaj, by nie szpikować go antybiotykami, bo one nie pokonają wirusów, które są najczęstszą przyczyną jesiennych infekcji.Małe dzieci bardzo często cierpią z powodu zakażeń układu oddechowego . Winne są drobnoustroje i trucizny, które wdychamy wraz z powietrzem do płuc. Są groźniejsze dla układu oddechowego dziecka niż dorosłego. Dodatkowo układ odpornościowy małego człowieka jest jeszcze niedojrzały.Chorobom układu oddechowego u dzieci sprzyja także palenie papierosów przez rodziców, zanieczyszczenie środowiska, styczność z chorymi rówieśnikami w przedszkolu.

dziecko-jesien-choroba-katar-przeziebienie-GALLERY_MAI2-38855

Co wywołuje chorobę?Dzieci zakażają się drogą kropelkową od chorego człowieka lub zwierzęcia. Ostre choroby układu oddechowego wywołują najczęściej tzw. wirusy oddechowe (60-90 proc. zachorowań). Rozmnażają się one w obrębie błony śluzowej układu oddechowego i ją uszkadzają. Im większe zniszczenia poczynią, tym łatwiej dochodzi do powikłania z zakażeniem bakteryjnym (tzw. zakażenie mieszane). Jest to częste u niemowląt i małych dzieci. Zakażenie górnych dróg oddechowych może przejść niżej, na oskrzela i płuca. Choroba wywołana wirusem rozwija się w ciągu 2-6 dni. Najczęściej pojawiają się wtedy: katar, kaszel, gorączka, bóle gardła, złe samopoczucie i bóle kostno-stawowe. Ten sam wirus może wywoływać odmienne objawy u różnych osób. To zależy od tego, jakie zniszczenia poczynił w układzie oddechowym, w jakim wieku jest dziecko, jak odporny jest organizm .
W przypadku jesiennych infekcji bardzo ważna jest właściwa diagnoza lekarza. Który powinien rozpoznać, czy dziecko zaatakował wirus (wtedy podanie antybiotyku jest bezcelowe i szkodliwe) czy bakteria (wtedy podaje się antybiotyk).
Gdy brak pewności, czy chorobę dziecka wywołały wirusy, czy bakterie, należy leczyć wyłącznie objawy i obserwować chorego (tzw. "czujne wyczekiwanie") - mówi pediatra
.

Kiedy dziecko jest chore


Jeśli maluch ma katar, często udrażniaj nosek solą fizjologiczną, stosuj kropelki dla niemowląt, podrażnione okolice noska smaruj wazeliną lub kremem pielęgnacyjnym dla dzieci. Aby ułatwić mu oddychanie, nawilżaj powietrze. Jeśli nie masz nawilżacza, rozwieś w mieszkaniu mokre ręczniki. Podawaj dużo płynów i syropy na kaszel, które poleci lekarz (inne przy kaszlu suchym, inne przy mokrym). W stanach podgorączkowych dobre efekty dają też środki rozgrzewające, dzięki którym dziecko się poci, a temperatura szybciej spada. Trzeba jednak pamiętać, ze tych preparatów nie stosuje się u osób z astmą i nadwrażliwością oskrzeli.


KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO CZYTANIA DZIECIOM


opracowane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciomDobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym.
Książki powinny służyć rozwojowi języka i empatii, nauce myślenia – logicznego, krytycznego, a także abstrakcyjnego, wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat, poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu życzliwości do innych, poczucia humoru, dobrego smaku, uwrażliwianiu na piękno, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i prawego charakteru – słowem wspieraniu i rozwijaniu potencjału oraz najlepszych cech dziecka.

Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:
-skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
-dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;
-sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;
-napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
-uczące racjonalnego myślenia;
-przynoszące rzetelną wiedzę;
-kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata;
-rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
-rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
-rozwijające wrażliwość estetyczną;
-niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;CZAS NA RUCHOWE ZABAWYKażdemu rodzicowi zależy na tym aby jego dziecko odnajdywało się jak najlepiej w otaczającym go świecie. Najlepszym na to sposobem jest wypełnienie czasu dziecka dobrymi pomysłami na gry i zabawy. Dzieci poznają w ten sposób zasady współdziałania w grupie, reguły rządzące rywalizacją.

„Ciepło – zimno”, „pomidor” czy „głuchy telefon” to już klasyczne pozycje z serii towarzyskich rozrywek dla dzieci. Pamiętajmy jednak, że warunkami prawidłowego rozwoju kości dziecka są ruch i gimnastyka. Dzieci potrzebują dziennie przynajmniej godzinę ruchu.

Jego brak może być przyczyną płaskostopia, krzywych nóżek, wad kręgosłupa.Oprócz integracyjno- ruchowych zabaw warto też wspierać aktywność dziecka zachęcając go zabaw sportowych poprzez choćby skakanie na skakance, naukę jazdy na rowerze czy wrotkach. Zwłaszcza w czasie zabaw ruchowych dziecko powinno mieć na sobie wygodne i dobrze dobrane obuwie. Stopy małych dzieci bardzo szybko rosną i z każdym krokiem w bucie przesuwają się do przodu. Dlatego też but powinien być dłuższy od stopy dziecka o około 7-9 mm Źle dobrane obuwie może stać się przyczyną wywrotek i urazów.
Zanim maluch dorośnie do roweru czy wrotek, warto „zaszczepić” w nim nawyki do wykonywania podstawowych ćwiczeń. Już 3,4-letnie dzieci można zachęcić do podstawowych ćwiczeń stóp, wzmacniających ich mięśnie.


ADAPTACJA W PRZEDSZKOLU


RADY DLA RODZICÓW


Rodzicu!

Pierwszy dzień w przedszkolu z pewnością będzie dla Twojego dziecka trudny. Pociecha może płakać, bać się rozstania. Nawet jeśli podczas pierwszych dni nie wykazuje oporu, może się on nasilić po kilku dniach, czasem nawet po tygodniu lub dwóch. Na szczęście można wiele zrobić, aby przygotować dziecko na to- często pierwsze- ważne rozstanie.

Oto co warto zrobić, aby maluch jak najłagodniej przeszedł adaptację do przedszkola:

• Pamiętaj, że dobrze znoszą przedszkole dzieci, które miały wcześniej doświadczenia z rozstawieniem się z rodzicami: chodziły do niani, miały okazję spać same u babci i dziadka, pozostawały pod nadzorem opiekunki lub innej osoby, która nie mieszka z nimi na stałe.

• Lepiej znoszą pierwsze dni w przedszkolu dzieci, które mają starsze rodzeństwo lub bawią się w grupach z innymi dziećmi.

• Zanim maluch pójdzie do przedszkola, powinien słyszeć od rodziców wiele razy, że w przyszłości będzie tam chodzić. Dziecko powinno to uważać za oczywistość. Niektórzy rodzice opowiadają swoim pociechom o przedszkolu nawet rok wcześniej, niezbędne jest jednak, aby nastąpiło to przynajmniej dwa tygodnie przed rozstaniem. W tym czasie należy maluchowi kilka razy przypominać, że idzie do przedszkola, dbając o to, aby komunikat utrzymany był w tonie:” Zobaczysz, jak będzie ciekawie”.

• Wytłumacz dziecku dlaczego, idzie do przedszkola, np. „Mama i tata chodzą do pracy, nie możemy zostawić cię samego w domu. Nie możesz zostać sam w domu, prawda? Dlatego idziesz do przedszkola. Tam będzie bardzo fajnie, jest dużo zabawek, a panie są bardzo miłe i troszczą się o dzieci”.

• Pokaż przykłady innych dzieci, najlepiej takich, które lubi albo podziwia, a które chodzą do przedszkola.

• Opowiedz dziecku o tym jak sam chodziłeś do przedszkola w dzieciństwie. Co wspominasz najmilej?
• Pokaż dziecku jego nowe przedszkole. Powiedz, że jest niedaleko twojej pracy lub domu.
• W miarę możliwości, tak ułóż plan dnia , aby pierwsze dni dziecko spędziło w przedszkolu krócej.

• Daj dziecku zabawkę, którą lubi i która będzie dodawać mu otuchy, gdy zostanie w przedszkolu. Dla świeżo upieczonego przedszkolaka taka zabawka jest znaczącym wsparciem, symbolem i przypomnieniem rodziców. To pomaga dziecku w cięższych chwilach.

• Niektórym dzieciom pomaga nauczenie się planu dnia, który obowiązuje w przedszkolu. Jeśli wiedzą, że rano jest śniadanie, potem następuje mycie zębów, zabawa, obiad, spanie, podwieczorek, a po podwieczorku przychodzi mama - łatwiej jest im doczekać danej chwili.

Pamiętaj, że większość dzieci uspokaja się tuż po wyjściu rodzica, płacze najwyżej parę minut i zaczyna się potem swobodnie bawić. Dobrze jest przyjąć założenie, że trochę płaczu naprawdę dziecku nie zaszkodzi, czasem może wręcz wzmocnić jego dojrzewanie. Gdy maluch przekona się, że mimo początkowych obaw w przedszkolu wcale nie jest źle, nauczy się radzić sobie z własnymi emocjami, tolerować je. Na tym polega dojrzewanie emocjonalne - przedszkolak zaczyna mieć władzę nad swoimi uczuciami, a nie one nad nim.


CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE- CODZIENNIE!Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.
Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.
Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.


"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji".

,,NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, CODZIENNIE CZYTAJĄC DZIECKU NA GŁOS."

Rodzicu;
• Wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie.
• Jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz.
• Pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony.
• Unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt
Bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ,
NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ


Warto wiedzieć, że :
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię
• uczy myślenia, poprawia koncentrację
• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
• poszerza wiedzą ogólną
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życieSystem kar i nagród w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym


Wychowanie dziecka to jedna z najtrudniejszych ról, jaką otrzymują rodzice. To oni odpowiadają za przygotowanie go do życia i wprowadzanie w świat dorosłych. Wychowują dziecko przede wszystkim w sposób naturalny poprzez stopniowe wdrażanie form zachowania. Do prawidłowego przebiegu tego procesu potrzebna jest szczególna organizacja życia rodzinnego oraz odpowiedni klimat, który tworzy wzajemna miłość, poczucie bezpieczeństwa, przywiązanie. Mimo spełnienia tych wszystkich elementów, rodzice nie rzadko borykają się z problemami wychowawczymi swych pociech. Zastanawiają się jak postąpić w danej sytuacji, szukają rozwiązań, różnorakich metod wychowawczych zaczerpniętych z wzorców, jakimi sami byli wychowani. Często stosują metodę nagradzania i karania, która istotnie pełni ważną rolę w procesie wychowawczym. Jednak jej nadużycie może być przyczyną niepożądanych efektów. Warto zatem przyjrzeć się bliżej i zastanowić, czym jest kara i nagroda, jakie funkcje spełnia w wychowaniu, jakie są rodzaje kar i nagród oraz jakie zasady obowiązują przy ich stosowaniu.

KARA - jest wszystkim tym, co sprawia dziecku przykrość, budzi niezadowolenie, utrudnia zaspokojenie potrzeb. Stosowanie kary ma miejsce wówczas, gdy zawodzą inne środki oddziaływania na dziecko.
Warunki skuteczności kary:
• powinna być ona adekwatna do winy i sprawiedliwa (nie można np. karać dziecka za coś, co zrobiło niechcący lub dawać surowej kary za drobne przewinienie)
• powinna być stosowana konsekwentnie
• powinna uwzględniać okoliczności, wiek dziecka, motywy jego czynu
• powinna następować bezpośrednio po przewinieniu
• powinna być dla dziecka zrozumiała - należy mu wytłumaczyć, dlaczego zostało ukarane
Rodzaje kar:
• zabranie uwagi rodzica (np. milczenie, brak kontaktu wzrokowego)
• wyrażenie swojego smutku, zawodu, dezaprobaty dla zachowania dziecka
• słowna nagana
• odebranie przywileju, przyjemności
• odesłanie w nudne miejsce, w którym nic ciekawego się nie dzieje.
• konsekwencje logiczne (jeżeli dziecko zepsuło koledze zabawkę – powinno przeprosić i oddać swoją lub odkupić ze swoich oszczędności, rozlało coś – musi to posprzątać, bije inne dzieci – zostaje wykluczone z zabawy)
Często spotykamy się z karą, której rodzice nadużywają, a jest nią bicie. Przemoc fizyczna w stosunku do dzieci jest środkiem antywychowawczym. To środek, który poniża godność dziecka, budzi w nim skłonność do okrucieństwa i agresji wobec osób słabszych, a jednocześnie żal i nienawiść do osoby karzącej. Dzieci bite często kłamią i oszukują. Rezultatem bicia jest rozwinięcie osobowości zamkniętej w sobie, nieszczerej. Stosowanie tej metody powoduje, że dziecko staje się niewrażliwe na łagodne środki dyscyplinujące.
Zatem karząc należy pamiętać, aby nie były one zbyt ostre za drobne, jednorazowe przewinienia. Dziecko powinno być świadome popełnionego czynu, wiedzieć, co zrobiło i za co zostało ukarane. Należy jednak wcześniej wysłuchać winowajcę, który wyrządził krzywdę i dać mu możliwość ją naprawić. W swych poczynaniach rodzice powinni wykazać się konsekwencją, gdyż jedynie wtedy kary będą skuteczne.

Rodzice powinni być też świadomi tego, że jeśli w swych działaniach wychowawczych stosują kary, to muszą również używać nagród. Zatem karanie trzeba łączyć z nagrodą. Najpierw karzemy niewłaściwe zachowanie dążąc do jego wyeliminowania, a następnie doprowadzamy do wystąpienia zachowania właściwego i je nagradzamy.

NAGRODA - jest wszystkim tym, co sprawia dziecku przyjemność, budzi zadowolenie. Jej skuteczność nie zależy od wartości materialnej, lecz od faktu czy jest ona dowodem miłości rodziców. Niewątpliwie najcenniejszą nagrodą dla każdego dziecka jest miłość rodziców, która ma bardzo ważny wpływ na prawidłowy rozwój jego psychiki. Nie wyręczajmy się zatem drogimi prezentami, które mają przekupić nasze pociechy lub zastąpić nimi naszą obecność. Raczej starajmy się spędzić z dziećmi jak najwięcej czasu, rozmawiać, bawić się, okazywać miłość, dzięki czemu będą się szybciej uczyły, lepiej rozwijały i odważniej sięgały po nowe doświadczenia. Nagroda w wychowaniu dziecka ma bardzo dużą wartość i warto ją stosować dostrzegając wysiłek dziecka i jego dobre chęci.

Znaczenie nagród:

- umacnia w dziecku wiarę we własne siły,

- realizuje potrzebę uznania i sukcesu,

- zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań,

- sprawia radość i dobre samopoczucie,

- wzmacnia więzi uczuciowe z osobami nagradzającymi.

Rodzaje nagród:
• pochwała, uznanie
• uśmiech, przytulenie dziecka
• wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
• sprawianie dziecku przyjemności
• wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu
• nagrody rzeczowe
• zwolnienie z obowiązku
• uzyskanie jakiegoś przywileju
• obdarzenie dziecka zaufaniem itp.
Gdy prawidłowo będziemy używali nagrody początkowo dziecko będzie spełniało polecenie rodziców by uzyskać ich aprobatę z czasem jednak będzie je wypełniało z własnej woli, bez kontroli i nadzoru.

Zasady stosowania nagród:

- nagroda powinna zaspakajać pragnienie dziecka,

- powinna występować po konkretnym uczynku,

- powinna być urozmaicona,

- powinna być stosowana znacznie częściej niż kara.

Stosując w procesie wychowania system kar i nagród każdy rodzic musi pamiętać o ważnej zasadzie wychowawczej, jaką jest indywidualizacja. Każde dziecko jest inne, różni się pod względem stopnia wrażliwości i odporności systemu nerwowego. Zatem dobór nagród i kar powinien być starannie dobrany tak, aby w swych oddziaływaniach przynosił pożądane skutki i nie wyrządził dziecku krzywdy. Ważna jest również jednolitość oddziaływań wychowawczych oraz współpraca rodziców z nauczycielami przedszkola, którzy są odpowiedzialni nie tylko za przekazywanie wiedzy dydaktycznej, ale również kształtowanie osobowości dziecka i jego systemu wartości.

Na koniec kilka rad:

- Najskuteczniejszy jest układ: silne nagradzanie i słabe kary.

- Jeżeli stosowanie kar jest konieczne, trzeba łączyć je z nagrodą; najpierw karzemy niewłaściwe zachowanie, następnie doprowadzamy do wystąpienia zachowania właściwego i wówczas je nagradzamy. Należy zauważyć każdą poprawę w zachowaniu dziecka.

- Ważnym warunkiem skuteczności nagradzania i karania jest akceptacja przez dziecko osoby nagradzającej czy karzącej. Tylko rodzic i wychowawca posiadający autorytet może ucieszyć dziecko nagrodą lub wymierzyć skutecznie karę.

- Stosując w wychowaniu system nagród i kar, pamiętajmy o potrzebie uwzględniania ważnej zasady - indywidualizacji.


Opracowała: Joanna Konkel

[p align=center]2b6bfadb24a0dcffc513ff83e2c02772[/p]
Przedszkolowo.pl logo