Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną oraz wiele kursów doskonalących

NAUCZYCIELE:

mgr JOANNA KONKEL - WICEDYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany, 31 lat pracy w zawodzie. Ukończyła studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Studia podyplomowe w zakresie: Informatyka dla nauczycieli, Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego, Organizacja i zarządzanie w oświacie, kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie.

mgr ILONA SAWICKA
Nauczyciel kontraktowy, 8 rok pracy w zawodzie. Ukończyła studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz warsztatach.

mgr MARTA ROGUSKA-ROSZAK
Nauczyciel kontraktowy; 6 rok pracy w zawodzie. Ukończyła studia licencjackie w zakresie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia magisterskie w zakresie Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego. Trener grupowy metody INPP. Systematycznie doskonali pracę uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach doskonalących.


NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr AGATA ROJEWSKA - terapia logopedyczna
mgr KAZIMIERA SKIBIŃSKA- religia
mgr Marta Roguska- Roszak- rewalidacja indywidualna


PERSONEL OBSŁUGOWY:

BOŻENA NOWAK - pomoc nauczyciela
ALICJA SZOŁTYSEK - pomoc nauczyciela/ obsługa kancelaryjna przedszkola

XIII
Przedszkolowo.pl logo