O NAS

witajprzedszkoleZa cel stawiamy sobie stworzenie miejsca, w którym dzieci czułyby się jak w domu - bezpieczne, spokojne i kochane; w którym " Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno i podziwiać je, a jednocześnie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły bezmyślnie."


Misja przedszkola
Nasz przedszkolak żyje w zgodzie z przyrodą


Rozpoczęliśmy działalność 2 września 2013r.
W latach 2013-2015 przedszkole prowadzone było w ramach projektu pn. "Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno", który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
Za cel postawiliśmy sobie stworzenie miejsca, w którym dzieci czułyby się jak w domu - bezpieczne, spokojne i kochane; w którym " Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno i podziwiać je, a jednocześnie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły bezmyślnie."
Ekologiczne_przedszkole

1. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Sławsku jest placówką oświatową publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Sławno. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący przedszkole.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat oraz dzieci starsze odroczone od obowiązku szkolnego.
W szczególnych przypadkach, w przypadku wolnych miejsc przyjmowane są również dzieci 2,5 letnie.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
5. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
6. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
7. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
8. Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe.

Są to:
- zajęcia logopedyczne
- religia (dzieci 6/7 letnie)
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
9. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
10. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o Roczny plan pracy przedszkola


W roku 2019/2020 nasze priorytetowe zadania wychowawczo-dydaktyczne to:
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Nauczyciele ponadto opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami).
Pracujemy w oparciu o:
Program wychowania przedszkolnego "Od nauki do zabawy"- Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik. Program zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. wydawnictwo "Nowa Era;

Misja przedszkola
Nasz przedszkolak żyje w zgodzie z przyrodą

earth

Wizja przedszkola
Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym żyją, przyjmowali za niego odpowiedzialność, a w przyszłości aktywnie działali na rzecz ochrony środowiska. Chciałybyśmy aby dzieci wdrażane były do samodzielności w podejmowaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej oraz twórczej.

Naszą wizję opieramy na takich wartościach, jak:
• Uczciwość i rzetelność
• Wyrozumiałość i szacunek dla innych
• Tolerancja
• Dobre maniery
• Wsparcie emocjonalne

Programy Ogólnopolskie realizowane w naszym przedszkolu:

„Czytające Przedszkola” w ramach fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

olbinica

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”(5/6 latki)
Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

kubusiowi1

W celu rozwijania kreatywności dzieci i wzbogacenia doświadczeń plastycznych - nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Przedszkolaków Akademia Wyobraźni Play-Doh.

10018

my-little-pony-akademia-przyjazni-300x138

,,ZDROWE ZĘBY MAMY MARCHEWKĘ ZAJADAMY"
marchewka

2293745471398429347name
Przedszkolowo.pl logo