Ramowy rozkład dnia

Zalecane warunki i sposób realizacji:W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci -jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe,zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
;

3.najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

budzik_sam
Ramowy Rozkład Dnia W Naszym Przedszkolu


Grupa dzieci: 5, 6 – letnich8:00- 8:30
BAWIMY SIĘ DOWOLNIE W SALI.
Zabawy dowolne dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.Zabawy ruchowe.

8:30-9:15
GIMNASTYKUJEMY SIĘ, PRZYGOTOWUJEMY DO ŚNIADANIA, JEMY ŚNIADANIE..
Ćwiczenia poranne.
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

9:15-10:15
UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:15-10:45
BAWIMY SIĘ DOWOLNIE W SALI.
Zabawy swobodne dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.Praca indywidualna z dzieckiem.

10:45-11:45
SPACERUJEMY,BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
(w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

11:45-12:20
PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU.OBIAD.
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Czynności higieniczne po posiłku.

12:20- 13:00
RELAKSUJEMY SIĘ PO OBIEDZIE.
Zabawy i zajęcia relaksacyjne i odprężające; kwadrans na bajkę; muzykoterapia.
Podsumowanie wydarzeń dnia - utrwalanie wierszyków i piosenek. Zabawy dowolne i dydaktyczne organizowane w sali.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00- 13:00


Grupa dzieci: 3-4– letnich

6:30-8:00
PRZYCHODZIMY DO PRZEDSZKOLA.
Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę zróżnicowaną wiekowo. Zabawy muzyczno-ruchowe.

8:00- 8:30
BAWIMY SIĘ DOWOLNIE W SALI.
Zabawy dowolne dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.Zabawy ruchowe.

8:30-9:15
PRZYGOTOWUJEMY DO ŚNIADANIA, JEMY ŚNIADANIE.
Ćwiczenia poranne
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Myjemy zęby.

9:15-10:00
UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:00-10:30
BAWIMY SIĘ DOWOLNIE W SALI.
Zabawy swobodne dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.Praca indywidualna z dzieckiem.

10:30-11:45
SPACERUJEMY,BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
(w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

11:45-12:20
PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU.OBIAD.
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Czynności higieniczne po posiłku.

12:20- 13:00
RELAKSUJEMY SIĘ PO OBIEDZIE.
Zabawy i zajęcia relaksacyjne i odprężające; kwadrans na bajkę; muzykoterapia.
Podsumowanie wydarzeń dnia - utrwalanie wierszyków i piosenek. Zabawy dowolne i dydaktyczne organizowane w sali.

13:00-14:00BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, udział w zajęciach dodatkowych

14:00-14:15
JEMY PODWIECZOREK
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.
Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

14:15-16:00
BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy integrujące grupę zróżnicowaną wiekowo, kontakty okolicznościowe; zabawy swobodne na placu zabaw.
Rozchodzenie się dzieci.


Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00- 13:00

Przedszkolowo.pl logo