Statut Przedszkola

STATUT


Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

Podstawa prawna:

1. Art. 60 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624, z póź. zm.).
3. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z póź.zm.).Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sławno.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
4. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego
5. Przedszkole posiada filię w Sławsku, której nazwa brzmi:
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Sławsku.


Rozdział II
Organizacja Przedszkola

§2

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (6.30 - 16.30)
3. Filia w Sławsku czynna jest 5 godzin dziennie (8.00-13.00).
4. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia, poprzedzającego rok szkolny, który określa w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przez organ prowadzący przedszkole.
6. Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole.
7. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Organ Prowadzący i dyrektor Przedszkola mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów.
8. Jednym oddziałem wychowanków opiekują się nauczyciel i pomoc nauczyciela.
9. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora Przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz harmonogram zajęć dodatkowych, prowadzonych przez specjalistów.
10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
11. Terminy corocznych przerw w pracy Przedszkola ustala na wniosek dyrektora Przedszkola Organ Prowadzący.
12. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii, a dotyczy to:
a) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach lub ogólny spadek liczby dzieci w przedszkolu,
b) dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

§3

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekroczyć 25 osób.
2. Dyrektor Przedszkola może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty.
3. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, zgodnie z przepisami w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a) działań realizowanych podczas pracy z całą grupą – różnicowanie zadań dla określonych dzieci,
b) poprzez pracę z danym dzieckiem w sytuacji, kiedy resztą grupy zajmie się inna osoba.
5. Zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy wcześniej zaplanować- określając przewidywane efekty, planowane działania oraz wymiar godzin i okres ich realizacji. Po zajęciach indywidualnych z dzieckiem należy przeprowadzić badanie efektywności podjętych działań.

§4

1. Organ Prowadzący Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
3. Wśród dzieci mogą być dzieci z alergią pokarmową.
4. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się według określonych zasad, w terminie określonym przez Organ Prowadzący.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić pisemnie do odbioru dziecka osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku. Upoważnienie zamieszczone jest w „Karcie zgłoszenia dziecka”.

§5

1. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) w przypadku dzieci w wieku 2,5 - 4 lat - około 15 minut,
b) w przypadku dzieci w wieku 5 -6 lat - około 30 minut.
3. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności wychowawczej.
W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki
w szkole (diagnoza przedszkolna).

§6

1. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole oraz Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci, uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad dwa tygodnie;
b) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
c) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków.
2. Skreślenie następuje na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola.Rozdział III
Cele i zadania przedszkola

§7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
a) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
b) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
c) realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie pisane zgodnie z podstawą programową;
d) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
e) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
f) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;
g) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole;
h) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
i) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
j) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki;
k) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego;
l) zapewnia organizację pełnego wyżywienia w przypadku całodniowego pobytu dziecka w przedszkolu i śniadania w przypadku pięciogodzinnego pobytu dziecka w przedszkolu.

§8

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym lub programie rozwoju przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem;
c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki oraz przepisy przeciwpożarowe;
d) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem sprawuje nauczyciel;
e) organizacja wycieczek, pobyt poza budynkiem przedszkola przebiega zgodnie z Regulaminem organizacji wycieczek, spacerów i zabaw
f) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi, zapewniając, w miarę potrzeb, konsultacje i pomoc.

§9

1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
2. Nauczyciele zatrudniani są w przedszkolu zgodnie z przepisami określającymi wymagane kwalifikacje.
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci tego oddziału w przedszkolu.
4. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji salę dziennego pobytu, łazienkę, szatnię dziecięcą.
5. W czasie pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem zabawowym, wyzwalającym aktywność ruchową dzieci.Rozdział IV
Organa przedszkola

§10

Organami przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.


§11

1. Dyrektor Przedszkola zatrudniany i zwalniany jest przez Organ Prowadzący.
2. Dyrektor Przedszkola powierza stanowisko wicedyrektora przedszkola do spraw filii w Sławsku i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor ustala zakres kompetencji wicedyrektora Przedszkola.
4. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, w tym pedagogiczną i reprezentuje je na zewnątrz.
5. Do obowiązków Dyrektora należą:
a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
b) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
d) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;
e) udział w opracowywaniu Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
f) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania;
g) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plany pracy, plany nadzoru pedagogicznego, statut, kontrola pracy pedagogicznej i prowadzenia dokumentacji grupowej nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu, wykonuje w szczególności następujące zadania:
a) planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu diagnozy i oceny;
c) co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego;
d) opracowuje program rozwoju placówki – określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki i terminy ich realizacji;
e) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
f) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli;
g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
h) może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych.

§12

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

§13

1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.
2. Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3. Uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
4. Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
5. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola.
6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.

§14

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
2. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
a) każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Przedszkola.
b) każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
3. Wszelkie spory pomiędzy Radą pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
4. W przypadku sporu pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozwiązaniu w zależności od przedmiotu sporu, odpowiednio do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozdział V
Wychowankowie Przedszkola

§15

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
a) akceptacji takim jakie jest;
b) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
c) opieki i ochrony;
d) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;
e) szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania:
f) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
g) ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności;
h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania(ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych);
i) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
j) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;
k) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3. Obowiązki dziecka:
a) wykonywanie poleceń nauczyciela;
b) przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu;
c) czynne uczestniczenie w życiu przedszkola;
d) poszanowanie i akceptacja innych dzieci;
e) poszanowanie sprzętu, przyborów, zabawek swoich i innych dzieci;
f) przyswajanie i stosowanie form grzecznościowych;
g) utrzymywanie porządku wokół siebie;
h) szanowanie wytworów innych dzieci;
i) zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy.

§16

1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne( z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej).
2. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.
3. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

§17

1. Osoby upoważnione odbierają dziecko z przedszkola i potwierdzają w dzienniku jego odbiór własnoręcznym podpisem.
2. Dziecko musi być przyprowadzane do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola.
3. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie przez specjalistów.
4. Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dzieci – wycieczkę i udział w imprezach poza terenem przedszkola.

§18

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;
b) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;
c) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
2. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców ( opiekunów) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje.

§19

1. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Rozdział VI
Rodzice – prawa i obowiązki

§20

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu;
b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
2. Rodzice mają obowiązek poinformowania na piśmie organ prowadzący przedszkole lub Dyrektora o swojej czasowej nieobecności i ustanowionym notarialnym pełnomocnictwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
§21

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola;
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§22

1. Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka:
a) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb;
b) zebrania i dni otwarte;
c) spotkania grupowe;
d) uroczystości i spotkania okolicznościowe;
e) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), członkami rodziny wykonującymi ciekawe zawody;
f) tablica ogłoszeń i wystawy prac dzieci.
2. Częstotliwość spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy os nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców, z zastrzeżeniem, iż stałe zebrania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.


Rozdział VII
Pracownicy Przedszkola

§23

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi.
Ich podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Liczbę pracowników i nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów, co roku zatwierdza Organ Prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

§24

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania . Współpracuje z domem rodzinnym dziecka.
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
3. W sytuacjach wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej dorosłej osoby zatrudnionej w przedszkolu.
4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
5. Nauczyciel wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.
6. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.
7. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.
8. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości.
9. Nauczyciel pomaga w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej i innych.
10. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz inną, wymaganą w danym przypadku.
11. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
Prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.
12. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
13. Nauczyciel prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i odpowiednio ją dokumentuje.
14. Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczno-wychowawczą poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem wytycznych zawartych w programie rozwoju przedszkola oraz są odpowiedzialni za jej jakość.
15. Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
16. Nauczyciel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.
17. Nauczyciel ma prawo do :
a) opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Radę pedagogiczną może być realizowany na terenie placówki;
b) udziału w szkoleniach organizowanych w placówce;
c) decydowania o doborze pomocy dydaktycznych, programu nauczania i metodach pracy;
d) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających pracę;
e) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej.

§25

W razie nieobecności Dyrektora wyznacza on spośród członków Rady Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki Dyrektora.

§26

1. Pomoc nauczyciela wykonuje wszystkie polecenia Dyrektora i Organu Prowadzącego przedszkole.
2. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udziela informacji rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczyciela).
3. Do szczegółowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci przydzielonej grupy;
b) w wyjątkowych sytuacjach pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki a także podczas wycieczek i zabaw w ogrodzie;
c) pomoc nauczycielowi w dekorowaniu Sali, przygotowaniu wystaw plastyczno-konstrukcyjnych;
d) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;
e) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;
f) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych
h) codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniać z przełożonym;
i) odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonym oddziale.
4. Pomoc nauczyciela ma prawo do :
a) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających pracę;
b) korzystania ze środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej;
c) współdziałania z nauczycielem;
d) udziału w szkoleniach organizowanych w placówce dotyczących jego funkcji;
e) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§27

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, nauczycieli, pomoce nauczycieli, rodziców i dzieci.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

§28

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
Uchwała nr 7/2015-16
Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie uchwala,
co następuje:
§1
W Statucie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, tekst jednolity, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/277/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. ust.5. otrzymuje nowe brzmienie:
Przedszkole posiada filię w Sławsku, której nazwa brzmi: Przedszkole Gminne
w Gwiazdowie Filia w Sławsku oraz filię w Boleszewie, której nazwa brzmi: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Boleszewie.

§ 2. ust.3. otrzymuje nowe brzmienie:
Filia w Sławsku czynna jest 9,5 godzin dziennie (6.30-16.00).
Filia w Boleszewie czynna jest 7 godzin dziennie (8.00-15.00).

w § 2. dodaje się ust.10a, który otrzymuje brzmienie:
Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
§ 4. ust.2. otrzymuje nowe brzmienie:
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”.

§ 4. ust.4. otrzymuje nowe brzmienie:
Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić pisemnie do odbioru dziecka osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku. Upoważnienie zamieszczone jest w „ Karcie informacyjnej dziecka”.

§ 7. ust.1 pkt l )- (uchylony)

w § 7. dodaje się ust.2, który otrzymuje brzmienie:
Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie.
Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców.
Wysokość opłat ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Organem Prowadzącym.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej przez rodzica do wyznaczonej godziny opłata za wyżywienie nie będzie pobierana.
Odpłatność pobierana jest przez wyznaczonego pracownika przedszkola lub wpłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy przedszkola podany w umowie.
Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania odpłatności.

w § 15. dodaje się ust.1a, który otrzymuje brzmienie:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 16. ust.3. otrzymuje brzmienie:
Po każdorazowej chorobie zakaźnej dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 8/2019-20
Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie uchwala,
co następuje:
§1
W Statucie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, tekst jednolity, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/277/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. ust.3. otrzymuje nowe brzmienie:
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie czynne jest 9,15 godzin dziennie (6.30-15.45).
Filia w Sławsku czynna jest 9,15 godzin dziennie (6.30-15.45).
Filia w Boleszewie czynna jest 6,45 godzin dziennie (7.00-13.45).

§ 2. ust.10a- (uchylony)

§3. ust.3 Rozdział II Organizacja Przedszkola-(uchylony)


§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Protokolant:
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej: Anna Keller Małgorzata Jakimiak

Przedszkolowo.pl logo